Skovby Tværvej 10-12, 4840 Nørre Alslev 
Tlf: 29843225 Mail: skovbyfri@gmail.com

© 2019 Skovby Friskole

Vedtægter og tillæg
 
For den selvejende institution:         Skovby Friskole

 Hjemsted og formål
~ § 1 
Skovby Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted I 
Guldborgsund kommune, Region Sjælland. Skolen er oprettet den 1. august 1973. 
Skolens adresse pr. 1. januar 2007 er Skovby Tværvej 10, 4840 Alslev, og den har 
CVR-nr.: 51895118 51 18 

~ § 2 ~
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre 
retsregler for friskoler og private grundskoler. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og 
i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og 
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende 
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 
Stk.2. Skolens formål er, i nært samarbejde med forældrene, at udøve skolevirksomhed i et 
ansvarligt, aktivt og engageret skolemiljø med følgende idégrundlag:
- At fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og 
udtryksformer, 
- At den enkelte elev værdsættes som unik og sikres en alsidig personlig udvikling,
- At gøre den enkelte elev beredt til aktiv     medleven i et demokratisk samfund. 
 
Skolens drift
~ § 3 
 Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse 
for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det 
offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har 
fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. 
Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen 
har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for 
skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, 
udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue 
eller til udbytte af nogen art.

Stk.3
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overens-
stemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Midlerne må ikke anbringes på konti ”m.v.”, som andre end skolen har rådighed over.

 Forældrekreds og skolekreds
~ § 4 
Efter ministeriets ændring af tilsynsregler 1. august 2010 henvises der til, for så vidt angår 
§ 4 stk.2.,: ”Tillæg til vedtægter bilag 1” Forældrekredsen består af forældre til børn på 
skolen.
Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og 
denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven 
eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed,herunder 
med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” 
Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.

Stk.3
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, 
der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for 
medlemskab af skolekredsen. Medlemskab af skolekredsen er for personer, der har udvist 
positiv interesse for skolens virke.

 ~ § 5 ~
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen 
art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive 
stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuld-magt. 

Stk.3
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlem-met 
ikke længere arbejder positivt for skolens virke eller er i restance med skolepenge eller 
anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. 

Tilsyn
~ § 6 ~
Efter ministeriets ændring af tilsynsregler 1. august 2010 henvises der til: 
”Tillæg til vedtægter bilag 1”. Således at indhold i § 6/tilsyn udgår og erstattes af: ”
Tillæg til vedtægter bilag 1”.

I henhold til § 4 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens 
almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, 
som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne 
i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk.2
Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden 
vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede 
tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af 
kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et 
særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

Stk.3
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år 
ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsam-
lingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsyns-førende. 
Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsyns­førende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende 
kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig 
erklæ-ring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. På skolens hjemmeside, skal 
tilsynserklæ-ringen offentliggøres.

Stk. 5
Så vidt muligt uddyber den tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig 
beret-ning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke 
i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private 
grundskoler mv.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens 
regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling
~ § 7 ~
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og 
forældrekredsen på generalforsamlingen.

Stk.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i 
hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. maj – 20. juni. 
Der indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsens 
medlemmer med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende 
dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelse og lærere aflægger beretning.

1.   Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.

2.   Indkomne forslag

3.   Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.

4.   Skolekredsens valg af suppleanter

5.   Eventuelt.Stk.3
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indgives 
til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og de skal bekendt-
gøres for skolekredsen og forældrekredsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

 ~ § 8 ~
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær 
generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2/5 medlemmer 
af bestyrelsen eller mindst 2/3 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver 
det. Der indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved 
indkaldelsen.

 ~ § 9 ~
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig 
stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, 
jfr. § 19 og 20.

Stk.2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, 
se dog § 20. 
Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres et referat, der 
underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning
~ § 10 ~
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være medlemmer af forældre-
kredsen. 
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og 
mænd.

Stk.2
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældre-
kredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, mens 3 vælges af og 
blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer.

Stk.3
Skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år, og de forældrekredsvalgte vælges 
ligeledes for 4 år. Ved denne vedtægts ikrafttræden afgøres ved afstemning på general- 
forsamlingen, hvornår de enkelte bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen er på valg, idet 
den derved besluttede turnus for valgs gennemførelse skal respektere vedtægtens valg- 
perioder på 4 år. Samme procedure følges på forældrekredsens 1. møde efter vedtægtens ikrafttræden. Forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder ikke af bestyrelsen 
ved skolens udmeldelse af eleven. Såfremt et forældrekredsvalgt bestyrelses-medlem 
udmelder sit barn, udtræder vedkommende samtidig af skolens bestyrelse. Hvis dags- 
ordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere 
bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med 
almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. 
Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af 
bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4
Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen indkaldes til et særskilt møde i forbindelse 
med generalforsamlingen, hvor den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældre- 
kredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på 
stemmer afgivet af forældre. På dette møde vælger forældrekredsen den eller de tilsyns-
førende.

Stk. 5
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf 
den ene skal vælges af og blandt forældrene. Suppleanter er valgt for ét år.

 Stk.6
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb kan et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene.Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7
Det skal af referatet fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af 
henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

 ~ § 11 ~
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre 
til elever på skolen.

Stk.2
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal 
være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige 
efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens 
midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4
Skolens leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at 
øvrige lærere er velkomne til at deltage I bestyrelsesmøder uden stemmeret. Ved 
behandling af sager, der vedrører skolelederen eller de øvrige ansatte, kan bestyrelsen 
bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis andre ansattes mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet 
beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har 
valgt eller udpeget den pågældende.

 Om bestyrelsen og dens arbejde
~ § 12 ~
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand samt evt. næstformand af sin midte. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten.

Stk.2
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent. 
Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder årligt udover den årlige generalforsamling.

Stk.3
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende under-
retning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne 
indføres i et referat. Efter hvert møde underskrives referatet af mødets deltagere. Enhver 
af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet. Konstateret 
inhabilitet skal indføres i referatet.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende 
formands stemme afgørende.

 ~ § 13 ~
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste 
har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige 
regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende 
for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke 
længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov 
om friskoler og private grundskoler mv.” samt„Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler 
og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, 
for eksem-pel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

 ~ §14 ~
Efter ministeriets ændring af tilsynsregler 1. august 2010 henvises der til, for så vidt angår 
§ 14 stk 2: ”Tillæg til vedtægter bilag 1”.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisnings-
ministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, 
lovgivningen og andre retsregler. 
Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overens-
stemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk 2. og § 6.

Stk.3
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overens- stemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen 
fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritids­ordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som 
bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og 
andet fastansat personale. En ansat på Skovby Friskole på ikke være dømt efter straffe-
lovens § 210, 222, 222 jf. 224, 225 og 235 vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Stk.7
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, 
begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 ~ § 15 ~
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer 
af forældrekredsen og skolekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få 
kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet 
af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret
~ § 16 ~
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen. Tegningsretten 
kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og 
pant-sætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Skoleleder
~ § 17 ~
Skolens leder ansættes og afskediges på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og 
skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold 
til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset 
medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang 
og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, 
når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 Regnskab
~ § 18 ~
Regnskabsåret følger statens finansår.
Stk.2
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab 
tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det 
godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne 
for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring
~ § 19 ~
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst 
to-tredjedeles flertal.

Stk. 4
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer 
i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to-tredjedeles 
flertal. Forældrekredsen og skolekredsen har krav på at modtage orientering herom.

 Nedlæggelse
~ § 20 ~
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en 
generalforsamling, hvor mindst to-tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. 
Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to-tredjedeles flertal af de frem-mødte med-
lemmer. Jf. dog stk. 3. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk.2
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører 
institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, 
skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring 
på en generalforsamling.

Stk. 3
§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslut-
ninger om skolens fremtid. Forældrekredsen og skolekredsen skal som minimum orienteres 
skriftligt om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.

Stk.4
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner 
meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske 
opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt 
at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen 
skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er 
tilende-bragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i 
overensstem-melse med vedtægten.

Stk.6
Mulige overskydende midler skal efter indstilling af den siddende bestyrelse og med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem 
lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 § 21
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er 
først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i 
original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelses-
medlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives 
med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand.

Således endelig vedtaget på skolens generalforsamling den 21. marts 2006.
Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

Niels Erik Skuldbøl (Formand)
Nr. Alslev Parkvej 16, 4840 Nr. Alslev 
Valgt som formand - juni 2006.

Lis Jacobsen
Lindevej 1, 4863 Eskilstrup

Laila Stevnsvig
Anisvænget 13, 4840 Nr. Alslev

Jesper Hansen
Sortsøvej 58, 4850 Stubbekøbing

Rita Hansen
Teglbrændervej 28, 4850 Stubbekøbing


Tillæg til vedtægter
                               
Vedtægter: for den selvejende institution: Skovby Friskole
                                       
BILAG 1
1.  I § 4 udgår stk 2. 

2.   I § 6 udgår hele paragraffen.

3.   I § 14 udgår stk. 2.

Pkt 1.2.3. erstattes med:
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. 
Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. 
Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler 
m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

Beslutningen om, hvorvidt skolen skal gennemføre selvevaluering eller om forældre-
kredsen skal vælge en eller flere tilsynsførende træffes i fællesskab af bestyrelsen 
og forældrekredsen.
 
Ændringen er vedtaget på bestyrelsesmøde d.  16.4.2012 

Underskrevet af Skovby Friskoles bestyrelse:

Niels Erik Skuldbøl                                                                   Jan Simonsen

Jesper Hansen                                                                         Gitte Jensen

Rikke Skuldbøl Jacobsen