MS=ms78006220
top of page

Evaluering

Skovby Friskoles samlede evaluering vedr. undervisning

 

Ny evaluering er under udarbejdelse - forventes færdig marts 2020
 

Oktober 2016
En samlet vurdering af undervisningen på Skovby Friskole viser et meget tilfredsstillende resultat. Eleverne testes jævnligt og udviser stor faglig fremgang.
Eleverne undervises individuelt og i tilfælde, hvor der er behov for supervision konsulteres PPC i Guldborgsund kommune. 
Ligeledes tilrettelægges særligt tilrettelagt undervisning i samråd med PPC.
 
Evaluering er foretaget på baggrund af test, klasse/elevsamtaler samt opnåede resultater i mundtlige og skriftlige afleveringer samt eksamensresultater.
Undervisningsmæssigt ses et udbytterigt samspil mellem lærernes oplæg, elevernes kompetencer og fordybelse.
Der ses god udvikling i sikker fremlæggelse fra elever, dette bland andet underbygget af dramaundervisning samt fokus mental sundhed.
Stigende brug af IT virker fremmende for eleverne nysgerrighed og fordybelse.
 
Idrætshal samt musikfaciliteter er et stort plus for elevernes trivsel og udvikling.
Bl.a. benyttes idrætshallen til fællesaktiviteter to gange om dagen for alle elever. Ved morgenaktivitet giver alle hånd og hilser på hinanden.

Eleverne inddrages og deltager aktivt i skolens ugentlige samlinger. Udgangspunktet for disse samlinger er et godt undervisningsmiljø, sunde og gode relationer samt almen dannelse. Den enkelte elev opmuntres til en livsstil med succes og udvikling, samt til at indgå positivt i et fællesskab.
Eleverne inddrages ligeledes aktivt i planlægning og afholdelse af skolefester og forældrearrangementer.

Studieture, endagsarrangementer, bevægelse i undervisning samt lokalområdets aktiver, indgår i stigende grad i undervisningen. Efterfølgende evalueres med eleverne, med forventning om både positive og kritiske respons. Vi må konkludere at både studieture, endagsarrangementer, bevægelse i undervisningen samt de lokale aktiviteter er meget populære og giver et godt udbytte i forhold til den faglige indlæring og det sociale samspil.

Skolens forældre orienteres på klassebasis samt generelt digitalt på skovbylink.dk
Skole hjemsamtaler afholdes to gange årligt. Her informeres forældre om det enkeltes barns undervisning og udbytte heraf. Forældrenes feedback ved disse samtaler anses for yderst vigtige i forhold til forældresamarbejdet. Desuden er der ofte telefonisk/ mail kontakt forældre / lærere imellem. Der er en yderste positiv holdning til skolen fra forældrene.

Skolens personale med ansvar for undervisning samt pædagogiske tiltag afholder ugentligt møder,  eller samtaler, hvor bla. undervisning tilrettelægges. Desuden drøftes den enkelte klasse og den enkelte elev. Personalegruppen er særdeles god til at samarbejde, planlægge samt supervisere hinanden. Der ses en positiv effekt på den faglige samt i det pædagogiske miljø.
Udfordringer drøftes ofte af to eller flere medarbejdere, samt skoleleder.
Skolens personale deltager i kurser, for kontinuerligt at give en tidsvarende undervisning.
Skolens bestyrelse orienteres jævnligt om skolens virke, samt udbytte, og inddrages i beslutninger i et vist omfang.
Undervisningen tilses jævnligt af den certificerede tilsynsførende, som løbende kommenterer på observationerne. Desuden udarbejder den tilsynsførende årligt en rapport til generalforsamlingen.
Alle år er skolens undervisning erklæret ”står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”
 
Skolen skal snarest udarbejde APV samt UMV, for at sikre et sundt og rummeligt arbejdsmiljø i udvikling. Der skal følges op på disse med en handleplan.
 
Den samlede vurdering giver anledning til flg. opfølgning:
Der skal ses på mulighed for udvidelse af skolens bygninger.
Der skal løbende udarbejdes APV samt UVM og følges op på disse.
 
Opfølgning på evaluering samt ny evaluering udarbejdes i 2018.

Lene Jönsson
Skoleleder

Skovby Friskoles samlede evaluering vedr. undervisningen. 

Opfølgning på den samlede evaluering vedr. undervisning 2012.

Skovby Friskoles undervisning tilses pt. af tilsynsførende Elin Johnsen, valgt på generalforsamlingen i juni 2010. Elin Johnsen er pensioneret folkeskolelærer, desuden har hun været meget aktiv sportsudøver og træner for amtshold i gymnastik. Elin er forsat meget aktiv i lokalområdet og en anerkendt person. Når Elin Johnsens valgperiode udløber, vil personalet og bestyrelsen anbefale forældrekredsen at tilsynet fremover udføres af certificeret tilsynsførende. Den tilsynsførendes årsberetning offentliggøres på skolens hjemmeside, og Skovby Friskole følger op på evalueringen af undervisningen. Skovby Friskoles elever re-testes hvert år i januar måned. Testning foretages med henholdsvis dansk, matematik samt engelskprøver. Degennemførte dansktest er SL40 og SL60 samt IL Peter, Mette, Sanne, Jan, Lotte, Thomas, Laila, Jacob, samt OS64 og OS120 og ST2,3,4,5,6,7,8. De gennemførte matematikprøver er RM1,2,3,4,5,6,7,8. Den gennemførte engelsktest er udfærdiget af skolen engelsklærer. Samtlige skolens elever viser igen en tilfredsstillende fremgang i deres faglige kunnen, dvs. minimum et års fremgang. Et antal elever har fortsat behov for specialundervisning. Dette tilbydes i samarbejde med PPC Guldborgsundkommune.

Gennem klassesamtaler, elevsamtaler og gennem bedømmelser af skriftlige afleveringer er der evalueret på elevernes udbytte af undervisningen. Der ses generelt et godt udbytte af undervisningen, og der ses fortsat et godt udbytte af gruppearbejde særligt i de ældre klasser (5.-10.kl). Der ses et godt samspil mellem elevernes kompetencer, lærerens oplæg og udbyttet af undervisningen.
Et flertal af leverne fremfører med  sikkerhed fremlæggelser. Eleverne giver udtryk for at sikkerheden i fremlæggelserne fremkommer på baggrund af grundig og inspirerende undervisning, og på baggrund af at deres selvtillid styrkes bl.a. gennem foredrag, drama og ved morgensamlinger. Der er i undervisningen også lagt vægt på orden/ layout i forbindelse med skriftlige opgaver/ afleveringer, og der ses en bedring samt en større kreativitet.

Eleverne inddrages stadig aktivt i skolens ugentlige morgensamlinger, hvor udgangspunktet for disse samlinger er et godt undervisningsmiljø, sunde og gode relationer og værdier samt almen dannelse. Her igennem opmuntres eleverne til det daglige virke på trods af vanskeligheder, hvilket fortsat har stor betydning for den enkeltes daglige trivsel og selvværd. Eleverne inddrages aktivt i planlægning og afholdelse af skolen årlige jule og -sommerfester samt øvrige forældrearrangementer.

Skolens forældre orienteres jævnligt omkring hverdagen på skolen gennem nyhedsbreve. Forældrene giver jævnligt feedback vedrørende skolens virke.

Skolens nybyggede hal samt musiklokale giver rigt udbytte i den daglige undervisning samt ved forældrearrangementer og skolefester. Nybyggeriet giver rigtig god mulighed for fysisk udfoldelse både sommer og vinter, både i den almindelige undervisning samt for de motorisk urolige elever. Ligeledes har musiklokalet gjort det muligt at stimulere og opmuntre eleverne musikalsk. Eleverne har bl.a. indspillet en cd, og flere elever er startet i den kommunale musikskole. Ligeledes har byggeriet givet mulighed for at samle alle skolens
elever, forældre, søskende, bedsteforældre, venner og bekendte til skole - og undervisningsrelaterede events.

Studieture og endagsarrangementer så som teaterture; virksomhedsbesøg, museumsbesøg osv. evalueres med eleverne, med forventning om både positive og kritiske kommentarer. Vi kan fortsat konkludere, at både studieture og endagsarrangementer er meget populære og giver et godt udbytte i forhold til den faglige indlæring og det sociale samspil.

Ved forældrekonsultationer samtales grundigt om undervisningen, samt den enkelte elevs udbytte, formåen og engagement. Forældrenes feedback ved disse samtaler anses for yderst vigtige i forhold til forældresamarbejdet. Desuden er der ofte telefonisk kontakt forældre / lærere imellem.

Skolens personale med ansvar for undervisning samt pædagogiske tiltag mødes og/eller samtaler fortsat ugentligt, og der drøftes og planlægges tiltag i forhold til undervisningen, ekskursioner og studieture. Desuden drøftes de enkelte klasser, og den enkelte elev. Den samlede personalegruppe er god til at bruge hinanden til supervision både i forhold til det faglige og det pædagogiske arbejde. En tidssvarende og opdateret undervisning sikres bl.a. gennem lærerdeltagelse i eksterne og interne kurser.

Skovby Friskoles eksterne tilsynsførende følger fortsat undervisningen ved uanmeldte besøg og kommenterer løbende på observationerne. Derudover udarbejder den tilsynsførende hvert år en rapport som fremlægges på generalforsamlingen. I denne rapport evaluerer den tilsynsførende på årets undervisning set i forhold til undervisningen, der foregår i folkeskolen. Rapporten kan læses på skolens hjemmeside.

Der er udarbejdet APV samt UMV. Her igennem sikres et sundt og rummeligt arbejdsmiljø. Der er fulgt op på disse med en handleplan. Der er bl.a. arbejdet med lydforholdene i nogle lokaler.

Den samlede vurdering giver anledning til flg. opfølgning:
Der skal udarbejdes ny APV samt UMV i indeværende kalenderår
og følges op på disse.

Lene Jönsson
Skoleleder

Skovby Friskoles samlede evaluering vedr. undervisningen 2010
Retestning af skolens elever fandt sted i perioden december – januar.

Testning foretages med henholdsvis dansk og matematikprøver. De gennemførte dansktest er LM1 og LM2 samt IL Peter, Mette, Sanne, Jan, Lotte, Thomas, Laila, Jacob, samt OS64 og OS120 og ST2,3,4,5,6,7,8. De gennemførte matematik er RM1,2,3,4,5,6,7,8

Samtlige skolens elever viste en tilfredsstillende fremgang i deres faglige kunne, dvs. minimum et års fremgang. Et antal elever har fortsat behov for specialundervisning. Dette tilbydes i samarbejde med PPC Guldborgsundkommune.
 
Gennem klassesamtaler, elevsamtaler, og gennem bedømmelser af afleveringsopgaver er der evalueret på elevernes udbytte af undervisningen. Klassesamtaler er foretaget jævnligt, hvor bl.a. arbejdsformer samt udbyttet af disse er blevet evalueret.

Der er en god udvikling i udbyttet af gruppearbejder i de ældre klasser (5.-10.kl). Der ses et dybere samspil mellem elevernes kompetencer, lærerens oplæg og udbyttet af undervisningen.

Eleverne ses mere sikkert fremfører fremlæggelser. For at styrke eleverne selvtillid, i blandt andet fremlæggelses situationen, har Skovby Friskole tilbudt dramatimer til eleverne.

Ved skriftlige afleveringer bør der arbejdes med orden/layout.

Eleverne inddrages aktivt i skolens ugentlige morgensamlinger, hvor udgangspunktet for disse samlinger er et godt undervisningsmiljø, sunde og gode relationer samt almen dannelse. Her igennem opmuntres eleverne til det daglige virke på trods af vanskeligheder, hvilket har haft stor betydning for den enkeltes daglige trivsel.

Eleverne inddrages ligeledes aktivt i planlægning og afholdelse af skolefester og forældrearrangementer.
Skolens forældre er jævnligt blevet orienteret omkring hverdagen på skolen gennem nyhedsbreve. Forældrene har bl.a. givet feedback vedrørende skolens forestående hal byggeri, i form af tilbud på anlægsarbejdet i forbindelse med byggeriet.

Byggeriet giver skolen endnu bedre muligheder for fysisk aktivitet både sommer og vinter, undervisning i forbindelse med motorisk urolige elever samt samlinger for alle skolens elever, søskende, forældre samt bedsteforældre, der samles en gang årligt til sommerarrangement.

Studieture og endagsarrangementer så som teaterture; virksomhedsbesøg, museumsbesøg etc. evalueres med eleverne, med forventning om både positive og kritiske kommentarer. Vi må konkludere at både studieture og endagsarrangementer er meget populære og giver et godt udbytte i forhold til den faglige indlæring og det sociale samspil.

Ved forældrekonsultationer samtales grundigt om undervisningen, samt den enkelte elevs udbytte, formåen og engagement. Forældrenes feedback ved disse samtaler anses for yderst vigtige i forhold til forældresamarbejdet. Desuden er der ofte telefonisk kontakt forældre / lærere imellem.

Skolens personale med ansvar for undervisning samt pædagogiske tiltag mødes og eller samtaler ugentligt, og der drøftes og planlægges tiltag i forhold til undervisningen, ekskursioner og studieture samt de enkelte klasser, og den enkelte elev. Her udfærdiges elevplaner. Den samlede personalegruppe er god til at bruge hinanden til supervision både i forhold til det faglige samt det pædagogiske arbejde. Vanskelige situationer gennemarbejdes af to eller flere medarbejdere, samt skoleleder. En tidssvarende og opdateret undervisning sikres bl.a. gennem lærerdeltagelse i eksterne og interne kurser.

Skovby Friskoles eksterne tilsynsførende følger undervisningen ved uanmeldte besøg, og kommenterer løbende på observationerne. Derudover udarbejdes hvert år en rapport som er med på generalforsamlingen, hvor tilsynsførende evaluerer på årets undervisning sat op i forhold til undervisningen der foregår i folkeskolen. Rapporten kan læses på skolens hjemmeside.

Skolen har udarbejdet APV samt UMV. Her igennem sikres et sundt og rummeligt arbejdsmiljø. Der følges op på disse med en handleplan.
 
Den samlede vurdering giver anledning til flg. opfølgning:
Der skal arbejdes med skriftlige elevafleveringer.
Der skal udarbejdes APV samt UMV i indeværende kalenderår, og følges op på disse.

Lene Jönsson
 Skoleleder

IMG_3015.jpeg

Skovby Friskoles samlede evaluering vedr. undervisningen

Lovgivning

Friskoleloven § 1b stk. 1 

Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

 

I Friskoleloven § 1b stk. 2

Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte

 

I Friskoleloven § 1b stk. 3

Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner). 

 

Skovby Friskole evaluerer elevernes udbytte at skolegang / undervisning gennem faglige test.

Resultatet at faglige test for den enkelte elev gennemgås med forældrene ved førstkommende konsultation.De faglige test vurderes af faglærere samt evt. specialundervisningslærere, og der tilrettelægges individuel tilrettelagt specialundervisning i samråd med PPC, såfremt der ses et behov. 

 

Desuden laves en samlet vurdering af undervisning gennem: 

Elever:

Klassesamtaler, elevsamtaler, tests, skriftlig eller mundtlig bedømmelse af afleveringsopgaver og af projektopgaver, jævnlige nyhedsbreve fra skole til hjemmet og skole/hjem samtaler er eksempler på de metoder, som vi anvender. 

 

Undervisningen:

Lærerne mødes til klassemøder og fagmøder, hvor undervisningen evalueres. Desuden har vi en supervisionsordning, hvor kollegaerne kan bruge hinanden eller benytte skoleleder, souschef eller specialundervisningslærere til supervision.Lærerne deltager i eksterne kurser.

Forældremøder og skole/hjemsamtalerne bruges til at få feedback på skolens undervisning. Skolen udarbejder UMV, som revideres hvert andet årSkolens eksterne tilsynsførende, som er forældrevalgt, laver hvert år en rapport, som offentliggøres på skolens hjemmeside og som læses op for forældrene på den årlige generalforsamling. 

 

Organisationsevaluering:

Dette foretages gennem medarbejdersamtaler, lærermøder og bestyrelsesarbejde.Hvert 3. år udarbejdes APV og der følges op med en handleplan. Ligeledes udarbejdes UMV hvert 3. år og der følges op med en handleplan.

 

Opfølgning:

Ovenstående samlede vurdering af undervisningen følges op med en plan. Evaluering samt opfølgningsplan offentliggøres på skolens hjemmeside.

bottom of page