MS=ms78006220
top of page

UVM for Skovby Friskole

Undervisningsmiljøvurdering 2021

Ifølge bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af undervisningsmiljøet. Resultaterne skal understøtte skolen i det fortsatte arbejde med at skabe og bevare et godt undervisningsmiljø.

Skovby Friskole har benyttet Undervisningsministeriets Trivselsværktøj Den nationale trivselsmåling.

 

Gennemførelse Eleverne i 0.-9.kl. har anonymt besvaret trivselsmåling i november 2021. Eleverne i 0.-9.kl. har desuden en ugentlig trivselstime på skemaet. Temaer i disse timer er: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden og fysisk og æstetiske omgivelser.


Resultater og handlinger

 

Bh. klasse til 2. kl: Ud fra gennemførelsen af trivselsundersøgelse og samtaler på individuelt og klasseniveau kan der konstateres generel god social og faglig trivsel samt ro og orden ligger generel på et godt niveau.

Corona har dog sat præg på elevernes trivsel og fællesskab og der arbejdes løbende med trivsel og faglig progression, samt ro og orden justeres løbende.


4. klasse til 9. klasse: Det generelle billede er, at elever og klasser er i stor social trivsel, hvor niveauet af tillid og ”at kunne være sig selv i fællesskabet” ligger rigtig højt. Der arbejdes løbende i alle klasser på at vedligeholde og udvikle social trivsel. Det skal også nævnes, at mobning på skolen opleves yderst sjældent, og eleverne udtrykker tillid til, at lærerne griber ind i de få tilfælde, der forekommer.


Den faglige trivsel bærer ligeledes præg af godt niveau.

Enkelte elever giver udtryk for at være i faglige trivsel, men at have faglige udfordringer. Der arbejdes med høj grad af med undervisningsdifferentiering og ekstra faglig støtte. Der i gennem fremmes elevernes motivation og faglighed. Dette gælder i høj grad elever der er fagligt udfordret.


Eleverne oplever ro og orden. Der arbejdes løbende og efter behov med den gode klasse- og læringskultur i alle klasser. Dette gøres gennem god klasserumsledelse, samtaler med elever og henlægges oftest i trivselstimer.

Der er generel stor tilfredshed med skolens fysiske rammer herunder også i rimelig grad toiletterne. Der skal være opmærksomhed på udluftning i klasselokalerne i løbet af skoledagen, samt en passende temperatur i klasselokalerne.

Næste undervisningsmiljøvurdering er planlagt til at afholdes december 2024.

I den mellemliggende periode arbejdes efter ovenstående handleplan.

bottom of page